Powrót do strony głównej
  O nas
  Oferta
  Imprezy
  Cennik
  Galeria
  Sekcje
  Wyniki zawodów
  Skwierzyńska Amatorska LIga Piłki Siatkowej
  REZERWACJE KORTU TENISOWEGO
  AKTUALNOŚCI
  Archiwum
  BIP
  Sprawozdania OSiR
STRONA GŁÓWNA


 


REGULAMIN I PÓŁMARATONU O ZŁOTEGO LWA

SKWIERZYNA 25.10.2015

10:00

 

1.       CEL IMPREZY:

·         Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia;

·         Promowanie aktywności fizycznej na świeżym powietrzu;

·         Umożliwienie sprawdzenie swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.

2.       ORGANIZATORZY:

·         OSiR Skwierzyna;

·         Stowarzyszenie „AKTYWNE ŻYCIE”

 

3.       ZASADY UCZESTNICTWA:

    • w zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o  biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);
    • zawodnicy w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i  nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub  opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w  biurze zawodów;
    • uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na  wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji Półmaratonu o Złotego Lwa oraz dokumentowania zawodów.

4.       ZGŁOSZENIA:

·         Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie: www.sport-time.com.pl , www.rozbieganygorzow.pl ;

 

·         Termin zgłoszeń internetowych:

- do 11 października jeśli uczestnik chce mieć personalizację numeru startowego – do 15 znaków; - do 15 znaków

- do 16 października bez personalizacji numeru startowego.

·         Zgłoszenie internetowe jest ważne po wpłaceniu opłaty startowej;

·         Istnieje możliwość dokonania opłaty startowej w dniu biegu w biurze zawodów, które czynne będzie w okolicach startu i mety w godzinach: 7:30 – 9:00,

·         Osoby, które wykonają przelew po 16 października powinni zabrać ze sobą potwierdzenie przelewu;

·         Limit uczestników: 500 osób – o udziale w biegu decyduje kolejność zgłoszeń internetowych potwierdzonych uiszczeniem opłaty startowej.

5.       TERMIN I MIEJSCE:

·         Skwierzyna Rynek Główny -  25.10.2015 o godzinie: 10:00.

6.       TRASA BIEGU:

·         Bieg odbędzie się na trasie: Skwierzyna – Świniary, Świniary – Skwierzyna.

·         Start i meta biegu mieścić się będzie w Skwierzynie na Rynku Głównym.

7.       OPŁATA STARTOWA:

·         do dnia 11 października – 50 zł

·         do dnia 16 października – 60 zł

·         Opłatę startową należy dokonać przelewem na rachunek Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie: 62 1020 1954 0000 7302 0145 3653 W tytule należy wpisać: WPŁATA NA PÓŁMARATON, IMIĘ I NAZWISKO, DATA URODZENIA.

8.       KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

·         W klasyfikacji OPEN nagradzanych będzie pierwszych sześciu zawodników i zawodniczek;

·         W kategoriach wiekowych nagradzanych będzie trzech pierwszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych kategoriach: K20, K30, K40, K50, K60, K60+, M20, M30, M40, M50, M60, M60+;

9.       NUMERY STARTOWE:

·         Numery startowe odbieramy w biurze zawodów w dniu biegu.

10.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

·         zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;

·         obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;

·         uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego;

·         organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;

·         organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu;

·         organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;

·         decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne;

·         uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność;

·         uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu;

·         organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu;

·         młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna;

·         Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji;

·         Wszystkie kwestie sporne nie opisane w regulaminie rozstrzyga Organizator;

·         Kontakt: wierzbicki@lewandowski-team.pl lub Sebastian Wierzbicki tel.: 500 199 347.

 

 

 

 

 

  
Projekt i realizacja: Sukurs 2 Technologie Informatyczne